Hướng dẫn V2Offline

Hướng dẫn V2Offline

Tạo bàn và xóa dữ liệu

Đăng nhập bán hàng Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Hệ thống -> Tạo bàn và xóa dữ liệu
Responsive Thiết lập mô hình:

i. 7 bàn France (tính giờ 30.000đ/giờ)
ii. 7 bàn Lỗ (tính giờ 45.000đ/giờ)
iii. 7 bàn Cafe (không tính giờ)
iii. 7 phòng Karaoke (90.000đ/giờ)
iiii. 7 bàn Nhậu (không tính giờ)

Responsive Bàn vừa mới tạo Responsive

Nhập liệu ban đầu

Đăng nhập bán hàng Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Nhập liệu từ file excel => Thực đơn + nguyên liệu
Responsive File mẫu excel thucdon.xlsx nằm trong thư mục cài đặt
Responsive Chọn import
Responsive

Thêm món mới

Đăng nhập bán hàng Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + nguyên liệu --> Thực đơn
Responsive Món vừa mới thêm
Responsive

Xóa món

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Thực đơn
Responsive Chọn danh mục cần xóa (Nước ngọt chẳng hạn)
Responsive Chọn món cần xóa (Món mới thêm chẳng hạn) --> Xóa/hết
Responsive

Thêm danh mục

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Danh mục + KM + In bếp
Responsive Chọn Thêm (góc trái dưới như hình)
Responsive Điền tên danh mục (Danh mục mới chẳng hạn) --> Lưu (như hình)
Responsive Danh mục vừa mới thêm (Danh mục mới)
Responsive

Cập nhật danh mục

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Danh mục + KM + In bếp
Responsive Chọn danh mục cần cập nhật (Danh mục mới chẳng hạn)
Responsive Sau khi sửa (Danh mục đã sửa chẳng hạn) ==> Lưu
Responsive

Thiết lập in bếp - pha chế

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Danh mục + KM + In bếp
Responsive Check vào Pha chế ==> Cập nhật
Responsive Pha chế đã Cập nhật
Responsive Tương tự In Bếp Cập nhật
Responsive

Khuyến mãi giảm giá

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Danh mục + KM + In bếp
Responsive Chọn % giảm giá thức uống 15% chẳng hạn ==> Cập nhật
Responsive Thức uống đã giảm 15%
Responsive Tương tự giảm giá thức ăn 25%
Responsive

Cài đặt máy in

Mở chương trình lên --> Cài đặt máy in ==> Lưu lại thông tin vừa sửa
Responsive

Đổi pass admin

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Làm theo các bước 1,2,3,4 để đổi pass admin
Responsive